فرم ثبت درخواست شهرسازی شهرداری فردوسیه

 • مشخصات اصلی

 • مشخصات متقاضی

 • نوع درخواست

 • مدارک قابل ارائه

 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  پسوندهای مجاز jpg, gif, png, pdf حداکثر حجم مجاز 200MB
 • پسوندهای مجاز jpg, gif, png, pdf حداکثر حجم مجاز 200MB
 • انواع فایل های مجاز : pg, gif, png, pdf.
  پسوندهای مجاز jpg, gif, png, pdf حداکثر حجم مجاز 200MB
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  پسوندهای مجاز jpg, gif, png, pdf حداکثر حجم مجاز 200MB
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  پسوندهای مجاز jpg, gif, png, pdf حداکثر حجم مجاز 200MB
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  پسوندهای مجاز jpg, gif, png, pdf حداکثر حجم مجاز 200MB
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  پسوندهای مجاز jpg, gif, png, pdf حداکثر حجم مجاز 200MB
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  پسوندهای مجاز jpg, gif, png, pdf حداکثر حجم مجاز 200MB
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  پسوندهای مجاز jpg, gif, png, pdf حداکثر حجم مجاز 200MB
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  پسوندهای مجاز jpg, gif, png, pdf حداکثر حجم مجاز 200MB
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  پسوندهای مجاز jpg, gif, png, pdf حداکثر حجم مجاز 200MB
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  پسوندهای مجاز jpg, gif, png, pdf حداکثر حجم مجاز 200MB
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  پسوندهای مجاز jpg, gif, png, pdf حداکثر حجم مجاز 200MB
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  پسوندهای مجاز jpg, gif, png, pdf حداکثر حجم مجاز 200MB
 • حدود ملک (طبق سند)

 • موقعیت قرارگیری ملک به متر
 • موقعیت قرارگیری ملک به متر
 • موقعیت قرارگیری ملک به متر
 • موقعیت قرارگیری ملک به متر