ارزیابی خدمات شهری شهرداری فردوسیه

پرسشنامه حاضر ، دیدگاه شما شهروند گرامی در مورد خدمات شهری ارائه شده در منطقه سکونت شما است.

خواهشمندیم با مشارکت در این ارزیابی ما را در نظرات و وضعیت موجود منطقه خود آگاه سازید ، پیشاپیش از همکاری شما شهروند مسئول کمال تشکر را داریم .

  • وضعیت خدمات شهری